Herwaardering van  de leraar (m/v ) van binnen uit

Al jaren lopen de discussies over de herwaardering van  het lerarenambt. Het is ondertussen een soort hangmapbegrip geworden. Het is een dossier waarin je naar believen delen in je hangmappen kan stoppen. Bijna alles wordt met bijna alles verbonden: financiële aspecten, jobrotatie, professionalisering, academische ambities, perceptie van het lerarenberoep, mentoraat… Het is daarom ook geen wonder dat een  perfecte landing lang op zich laat wachten.

Opvallend is echter het  ontbreken van een zicht  op de herwaardering van het lerarenberoep van binnen uit. Het gaat om de  beroepsbeleving van de leraar   en de daaraan  al dan niet verbonden beroepstrots. Een zelfonderzoek is daarbij op zijn plaats.

Beroepsbeleving

Vaak ontbreekt een positief beroepsbeeld. Leraren plaatsen zich nogal gemakkelijk in een soort slachtofferrol.  Bijvoorbeeld :hoe moeilijk is het wel om met de altijd maar lastiger wordende leerlingen om te gaan?  De lastige leerling is vaak terug te vinden in het hertalen van allerlei stereotypen en dito voorbeelden. Al dan  niet wordt al eens gesteld  dat het in vroegere tijden zoveel beter was. Terwijl je ook meer positief kan kijken naar de nieuwe diverse leerlingen. Voor een leraar is een lastige leerling ook een gewone leerling. Dus moeten we daarover niet zeuren, net zoals een arts dat ook niet doet als hij zieke mensen  op bezoek krijgt. Het hoort gewoon bij de job.

Beroepstrots

Als we dat beroep zo beleven, is er ook een claim op beroepstrots. Een leraar is dan niet zomaar een uitvoerder van  wat anderen hebben bedacht. De leraar heeft een eigen  professionaliteit als instructor, begeleider, motivator,  coach,  teamspeler. De leraar is een professional op pedagogisch-didactisch vlak. Hij hoeft niet politiek-correct de pseudo-wetenschapper uit te hangen met al dan niet dikdoenerig jargon. Zijn  pofessionaliteit ligt in de overdracht van kennisgebieden, die hij uiteraard grondig beheerst. En over dat pedagogisch-didactisch overdragen reflecteert hij bestendig, al dan niet met ondersteuning vanuit de wetenschappelijke wereld of  begeleidende instanties. Een dergelijke leraar is geen eenzaat. Hij is lid van een  team, dat reflecteert, discussieert,  hospiteert en zo bestendig de kwaliteit bewaakt. Een uitstekend functionerende klassenraad hoort daarbij.

Die leraar  en  het team als school hebben geen behoefte aan  uniformiteit.  Dat team heeft recht op voldoende beleidsruimte. Het is in staat om zelf de grenzen van het verplichte minimum (de eindtermen, minimumleerplan) te overschrijden en om zelf te beoordelen welk onderwijstraject voor iedere leerling het best  geschikt is.

Inspiratiebron: voordracht  W. Van der Geest, oud-rector scholengemeenschap Maastricht.

Vlaams onderwijs fixeert te veel op MIDDELMAAT 

Het werken met gemiddeldes  is een hardnekkige werkwijze geworden  in het onderwijs. Het  wordt als belangrijk beschouwd dat je telkens, in eender welke groepering van leerlingen, middelmaten,  zwakken en sterken hebt. We zijn er bijna door geconditionneerd. Dat geldt zowel voor een klas van Einsteins als voor een klas van kinderen met het syndroom van Down.

De testpsychologie heeft dit denken in het onderwijs geïntroduceerd.  Onder meer de Amerikaan Thorndike toonde zich in de jaren dertig van de vorige eeuw een aanhanger. Bij alle metingen van intelligentie en schoolprestaties  moest het gemiddelde centraal staan. Zo kon je kinderen zo efficiënt mogelijk voorsorteren, zodat je tijd wint bij het onderwijzen. Dat vinden we nu nog terug in  de rapporten met gemiddelden of medianen. Dit denken strookt niet met een  talentenbenadering. Daarbij ga je uit van minimumdoelen, die liefst door zoveel mogelijk leerlingen  behaald worden.  Voor wie die  doelen haalt, kan  je dan in uitbreiding voorzien en voor de anderen in remediëring.

Om te genezen van de fixatie op gemiddeldes is er nu een  schitterende publicatie beschikbaar van de hand van  de Harvard hoogleraar Todd Ross. De titel zegt genoeg:  ‘The end of average”. In dit boek maakt de auteur duidelijk tot wat gevaarlijk, onzinnig en soms hilarisch handelen dit middelmaatsdenken kan leiden. Met talrijke voorbeelden laat Ross zien hoe het denken  in middelmaten  de werkelijkheid vaak vertroebelt.  Je moet een individu daarentegen telkens bekijken vanuit  een aantal eigenheden als je er  mee wil omgaan en zeker als je hem iets  wil leren. Ross laat  zien hoe het anders kan en hoe je denkend vanuit het individu, veel meer en vooral veel  zinvollere informatie kan bekomen bij een  interactie of bij het leren en onderwijzen. Dit boek zet je aan  om je eigen uitgangspunten eens grondig te herbekijken.

 

Todd ROSS, The end of average. How to succeed in a world that values sameness. London, Penguin Books, 2015, 246 blz. 19,5 £