Wat werkt en wat werkt niet op school?

Het bos van de effectieve school

Er is reeds vijftig jaar onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het onderwijs. ‘De effectieve-school-beweging’ is daaruit ontstaan. Allerlei meta-analyses, zoals bijvoorbeeld de bestseller van Hattie, proberen orde te scheppen in deze vrijwel onoverzichtelijke massa van onderzoeken.

Een opvallende en uitermate degelijke synthese is het recente boek van Scheerens. Scheerens is niet de eerste de beste en in feite een wereldautoriteit  op het vlak van het evidence-based onderzoek. Van hem ligt nu, na veel jaren praktijk, een soort Magnum Opus voor. Hij kijkt naar het  bos van de effectieve school met een nieuwe bril, namelijk ‘wat werkt er niet.?’ Vandaar de titel van zijn werk: ‘Educational effectiveness and ineffectiveness: a critical review of the knowledge base’.

Tegenstrijdigheden in vier niveaus

Scheerens  schetst een overzicht van  vijftig jaar onderzoek. Hij laat zien welke  blikvangers het heeft opgeleverd, welke discussies er zijn ontstaan en hoe ze  er  tegenwoordig met een meer kritische blik naar kijken. Dat is ook zijn blik. De leraar stelt immers: waarom werkt  deze interventie vaak, maar bij mij niet? Hij wijst erop hoe  er vaak tegenstrijdige aanbevelingen komen, bijvoorbeeld over directe instructie tegenover meer constructivistische benaderingen. Hij komt tot de paradoxale constatering dat je, op basis van de talrijk beschikbare literatuur, even zeer het ene als het andere kan bewijzen. En zo komt dan de context  erbij. Beide benaderingen staan niet tegenover elkaar, maar vullen elkaar aan. Naargelang van de context (en die kan zeer complex zijn), is de ene benadering beter dan de andere. Vaste recepten zijn er dus niet.

Om meer greep te krijgen op het totale onderzoeksgebied deelt Scheerens de onderzoeken in in  vier niveaus:

  • het leren van de individuele leerling,
  • het lesgeven in de klas,
  • de school of het mesoniveau
  • het macro of nationale niveau.

De vier niveaus kunnen los van elkaar worden bestudeerd, maar beïnvloeden ook, trechtersgewijs elkaar. Naargelang van het niveau krijg je ook andere methodische aanpakwijzen. Hij geeft ook inzage in de manier waarop de meta-analyses (bijvoorbeeld Hattie) de waarde van de impact bepalen. Het resultaat is, dat je regelmatig de wenkbrauwen fronst, over de aannames die er verborgen achter die waardemetingen zitten. Hoe sterk is een bewijs? Waarop is die sterkte gebaseerd? Je wordt ervan bewust hoe moeilijk het is om effecten en a fortiori de waarde ervan vast te stellen. Onderwijskunde en didactiek blijven menswetenschappen en  ontsnappen aan de lineariteit van natuurwetenschappelijke schalen.

Waarom werkt het niet?

De focus op ‘wat niet werkt’ (ineffectiveness) geeft bij Scheerens aanleiding tot  mogelijke verklaringen. Hij verwijst hier naar de oude theorie van Karl Weick over de ‘loosely coupled’, de losjes gekoppelde systemen uit de organisatiepsychologie. Klassen en scholen opereren erg losjes van elkaar, zodat het niet evident is, dat wat in systeem A werkt, dat ook doet in systeem B.

Dit belangrijke boek van Scheerens geeft te denken.  Zijn hoofdstelling is dat de maakbaarheid van het onderwijs beperkt is. Veel van de gevonden effecten vallen immers tegen wanneer je ze onder het vergrootglas van Scheerens legt. Nochtans is er niets op tegen dat de informatie uit  dit onderzoeksveld helpt om goede beslissingen te nemen. De echte receptuur ligt echter bij de leraren, de leerlingen en scholen in de concrete situaties.

Bron

Scheerens, J. (2016).  Educational effectiveness and ineffectiveness. A critical review of the knowledge base. Dordrecht: Springer Siences.

Bijlessen en schaduwonderwijs in opmars

Waar gaat het over?

Bijlessen, of schaduwonderwijs zoals men het meestal noemt, zijn moeilijk in statistieken te vatten. Het gaat immers zowel om extra lessen in klassen buiten de school als om individuele initiatieven met repetitoren. Een overzicht van de studies daaromtrent wijst uit dat het organiseren en volgen van extra lessen buiten de school wereldwijd groeit. En dat geldt in vrijwel alle landen en culturen, zij het in diverse mate.

Deze ‘shadow education’ wordt in een aantal gevallen, voornamelijk in Zuid-Oost Azië zelfs belangrijker dan de het onderwijs op zich. Het is dan helemaal geen schaduwonderwijs meer, maar een prioritair aandachtspunt voor de ouders en de bevolking. Het begint al in het lager onderwijs, maar het belang ervan neemt toe in het secundair onderwijs. Wanneer een groot deel van de bevolking grijpt naar deze ‘supplementary education’, wordt de schaduwsector zelfbevestigend. Er komt op een bepaald ogenblik een kritisch punt waarbij het extra niet meer een extra wordt, maar eerder een vereiste of noodwendigheid.
De commerciële sector grijpt daarop in door in te spelen op angst en onzekerheid bij ouders en leerlingen. Met zijn producten belooft de sector die angstgevoelens weg te werken.

Paradox

De toename gaat zo ver dat belangrijke programma’s die opgezet werden om de ongelijkheid in onderwijskansen te verminderen, precies een tegenovergesteld effect sorteerden. Dat blijkt uit een analyse van het wereldwijde programma Education For All (EFA). In 2000 ging het over de Millenium Development Goals (MDG’s) en in 2015 om de Sustainable Development Goals (SDG’s). De geplande compensatieprogramma’s evolueerden tot schaduwprogramma’s waarbij het deelnemen daaraan een competitief voordeel bood. In feite redeneren ouders in landen in ontwikkeling vanuit een competitief standpunt. Als je wil winnen, moet je investeren in bijlessen.

De paradox is dus, dat waar scholen, overheden of organisaties maatregelen nemen om de ongelijkheid in onderwijskansen te verminderen, de ouders zich richten naar de minder geregelde sector van het schaduwonderwijs. Zo blijven de ongelijkheden  bestaan en vergroten ze zelfs nog. Het ziet er naar uit dat wanneer je sociale ongelijkheid wil reduceren of wegwerken in het onderwijs, de ongelijkheid zich verplaatst naar de schaduwsector. Die wordt op die manier steeds belangrijker en dus ook commercieel interessant. Dat geeft te denken over een fundamentele visie op het doel van het
onderwijs.

Centrale examens en schaduwonderwijs

De expansie van het schaduwonderwijs valt samen met het al dan niet fors organiseren van centrale examens. Die kennen een belangrijk civiel effect toe aan de resultaten en dit zowel voor de leerlingen als voor de scholen. In het verlengde daarvan zorgen ze ook voor de groeiende inspanningen van ouders, die het zich kunnen veroorloven om naar schaduwonderwijs over te stappen.

Illustrerend voor Nederland‘ is een artikel in De Volkskrant van 10 mei 2017. Tienduizenden leerlingen hebben bij een commercieel bureau examentraining gevolgd ter voorbereiding van het centraal eindexamen. Daarnaast bieden ook 82 % van de scholen extra training aan buiten de schooluren, soms in samenwerking met een commercieel bureau. Examentraining is op die wijze op weg om een staande praktijk te worden. Eén dag examentraining kost al gauw 100 €.

Buitenschoolse (en ook binnenschoolse) examentraining is gebruikelijk in alle landen waar centrale examens worden georganiseerd. Het is vrij duidelijk dat er op die wijze een nieuwe ongelijkheid ontstaat.

Bronnen

Bray, M.(2017). Schooling and its supplements. Comparative Education Review (61), n°3, 469-491.

Hyunjoon, P., Buchmann, C., Choi, J. & Merry, J.J. (2016). Learning beyond the school walls: trends and implications. Annual Review of Sociology (42), 231-252.

Bouma, K. (2017). Tienduizenden scholieren deden commerciële examencursus: vergroot kans op ongelijkheid. De Volkskrant, 10 mei .

IMPULSiefje

Strip to Identity. De verbindende kracht van visuele geletterdheid, Dirk Staf

Scholen treden uit hun beslotenheid naar de buitenwereld door mee te werken aan internationale projecten. Erasmus+ is zo’n voorbeeld van Europese samenwerking tussen scholen, tussen landen en regio’s, tussen vakken. Acht partnerscholen uit Europa en twee uit Azië hebben een strip ontworpen die eigen is aan hun land en typisch voor hun streek. Dit project moet het gevoel van een Europese identiteit bij jongeren bevorderen.

Onze Belgische bijdrage komt van het Miniemeninstituut uit Leuven dat een stripbewerking van De Witte van Zichem maakte. Waarom ze meewerkten en hoe ze het aanpakten, lees je in het artikel van Dirk Staf.


De complexiteit van gedifferentieerd lesgeven: hoe inspelen op verschillen in instructiebehoefte? Wouter Smets, Debbie De Neve en Katrien Struyven

Gedifferentieerd inspelen op de verschillen in de klas en rekening houden met de instructiebehoeften van de leerlingen zijn uitdagingen waarvoor hedendaagse leraren staan. Hoe kan je omgaan met de complexe beslissingen om in te spelen op verschillende strategieën om instructie op maat te leveren?  Wouter Smets, Debbie De Neve en Katrien Struyven gingen op actie-onderzoek bij leraren wiskunde en geschiedenis in drie scholen. Het gaat erom om vanuit de beginsituatie van de leerlingen te vertrekken, de instructies op de behoeften af te stemmen om efficiënt vorm aan gedifferentieerde leerprocessen te kunnen geven.


Het functioneren van delibererende klassenraden. Stand van zaken in het Vlaams secundair onderwijs, Els Teijens, Bieke De Fraine en Ruth Wouters

Delibererende klassenraden zijn een belangrijke praktijk in het secundair onderwijs. Al veertig jaar zijn we ermee aan de slag. Maar zelden zijn ze onderzocht op hun werking. Hoe functioneren die klassenraden volgens de leraren? Welke zijn de verschillen daaromtrent in de Vlaamse scholen?

Els Teijens, Bieke De Fraine en Ruth Wouters onderzochten, observeerden  en interviewden leraren.  De onderzoekers reiken handvatten aan om met delibererende klassenraden aan de slag te gaan. Er worden op die cruciale momenten belangrijke beslissingen genomen, maar de werking ervan verschilt van school tot school. Ze zijn niet alleen belangrijk voor de leerlingen en hun loopbaan, maar ook voor het professionele welbevinden van de leraren.


Effectieve taalstimulering? Naar een succesvolle implementatie van taalbeleid en taalscreening, Marieke Vanbuel, Goedele Vandommele en Kris Van den Branden

Taal is een van de speerpunten van het huidige Vlaamse onderwijsbeleid. Maar goed ook, want er heerst nog altijd een sociale kloof tussen de prestaties van sterke en zwakke presteerders. Nederlands is de onderwijstaal die een toegangspoort biedt tot nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes. Voldoende taalvaardigheid is een cruciale voorwaarde  voor schoolsucces.  Hoe ver staan we met taalstimulering en taalbeleidsimplementatie in de Vlaamse scholen? De Vlaamse Onderwijsinspectie onderzocht het al, Marieke Vanbuel, Goedele Vandommele en Kris Van den Branden gingen het na in een uitgebreide literatuurstudie  en vroegen zich af welke taalstimulerende maatregelen de taalontwikkeling van leerlingen bevorderen en welke succesfactoren en valkuilen een rol spelen bij de implementatie van een taalbeleid.


‘Voor u gelezen’

Redactielid Luc De Man las Leerling of bekeerling? Radicalisering bespreken in de klas van Kristof Van Rossem, Jeffrey Meskens en Jade Van Overmeir waarin hij een pleidooi merkt voor een open klasklimaat waarin de methodiek van het filosofisch gesprek gedijt. Een eigenschap ervan is dat het geen kant-en-klare-antwoorden biedt, wat velen kan frustreren. Maar toch biedt het boek gefundeerde, kaderende achtergronden en pedagogisch-didactische krijtlijnen met drie praktijklessen als concretisering.

‘Voor u bekeken’
Redactielid Elie Michiels ging langs op de 81ste Boekenbeurs en zijn verslagnotities werden een opiniërende bijdrage over het Onderwijsdebat dat Impuls i.s.m. met Acco organiseerde. Vier auteurs, die recent over onderwijs publiceerden, gingen met elkaar in gesprek en in debat over de vraag of ons onderwijs klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

Leestips
Om af te ronden volgen drie leestips vanuit de redactie: Strip to Identity, Erasmus+ door Jan Cumps, Klaar voor CLIL, Liesbeth Martens en Piet Van de Craen door Roger Standaert en Wijzer in ontwikkelingsstoornissen, Séverine Van De Voorde door Elie Michiels

De redactie

IMPULS, 48e JG., NR. 2, oktober – december 2017
Driemaandelijks tijdschrift
48e jaargang
nr. 2 – oktober – december 2017

Klik hier om een nummer of abonnement te nemen.

Het IEA – Rapport over burgerzin

Het nieuwe rapport van de IEA over burgerzin is net verschenen.  Het gaat over  een peiling naar kennis en attitudes over burgerzin bij veertienjarigen in 24 landen. De International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) is het kleine zusje van PISA. Het grote verschil met PISA is dat het IEA geen economische vereniging is, maar een consortium van onderwijsonderzoekers (opgericht in 1958), dat via vergelijkend onderzoek, handvaten geeft aan de plaatselijke onderwijssystemen voor verder onderzoek, verdere hypoteses of nieuwe initiatieven. De IEA is  in de eerste plaats dienstverlenend en claimt geen ‘world wide standards’. IEA is vooral bekend voor zijn internationale peilingen TIMSS en PIRLS.

De IEA deed reeds  onderzoek naar burgerzin in 1971 (9 landen), 1999 (38 landen), 2009 (28 landen) en recent  in 2016 (24 landen). Vlaanderen deed reeds mee in 2009, zodat er enige mogelijkheid tot vergelijken is tussen 2016 en 2009.  De Vlaamse versie werd uitgevoerd door  het Centrum voor Politicologie in Leuven.

De  lancering van het rapport op 7 november 2017 en de eerste interpretaties kregen al uitvoerig aandacht in de media. Daarbij kwam het mooi op tijd, nu de discussies over de eindtermen nog  in afronding zijn.

Naast het nagaan van kennis over politiek en burgerschap peilt het het onderzoek ook naar maatschappelijk en politiek engagement en politieke attitudes.  En in dit laatste geval gaat het om waardevorming, waarbij je altijd botst op een diversiteit van meningen.  Er komen dan discussies over het al dan niet belangrijk zijn van de geselecteerde waarden die het voorwerp zijn van de betrokken studie.

In de vakoverschrijdende eindtermen, die in 2010 na een uitvoerige wetenschappelijke studie van VUB-onderzoekers werden herzien, kwamen zo dertien eindtermenover burgerzin op het voorplan. Het gaat  om onder meer vrij duidelijk afgebakende kenniselementen, die stroken met het voorliggende  onderzoek. Het rapport bevestigt vooruitgang op dat vlak.  Er is ook meer vertrouwen en tolerantie dan in 2009. Dat is  uiteraard positief.

Qua engagement wordt er echter voorbehoud gemaakt. De school wordt niet echt ervaren als  een democratische gemeenschap. Kijkend naar eindterm 2  bj de rubriek ‘politiek- juridische samenleving’ zien we dat daar nog  heel wat werk aan is:

“De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties”.

Hier zie je  duidelijk  dat een overgang van cognitief denken naar affectief, geëngageerd handelen niet vanzelfsprekend is. Attitudes en engagement leer je voornamelijk door  ze toe te passen en door voorbeeldgedrag  in een organisatie. Een onbewust ethisch intellectualisme speelt ons nog vaak parten.

Dat was precies de bedoeling van de vakoverschrijdende eindtermen. Daarom zijn ze ook niet ondergebracht onder een bepaald vak. Het zijn geen vakdoelstellingen maar schooldoelstellingen. Het is niet per se de leraar geschiedenis die burgerzin moet aanleren (cognitief) of de leraar biologie die de seksuele vorming op zijn bordje krijgt. De bedoeling is een beroep te doen op het niet vakgebonden engagement van leraars-trekkers. De leraar wiskunde kan politiek actief zijn, de leraar Frans kan  met milieu bezig zijn, de leraar Nederlands heeft een partner met een eigen zaak. Die zal dus best de financiële geletterdheid trekken. Of nog, de leraar lichamelijke opvoeding is voorzitter van de cultuurraad van de gemeente… en noem verder maar op. Leraren hebben buiten hun vak allerlei competenties, die zij in hun dagelijks leven tonen. En daarin tonen zij vaak  heel wat engagement. Zij kunnen  op die manier bij voorrang de kloof tussen cognitie en  attitude/engagement  overbruggen.

Daarom de vraag: waarom moeten vakoverschrijdende eindermen in een vak worden gestopt, zoals het de bedoeling van de Vlaamse regering blijkt te zijn? Cognitief zal het wellicht werken, maar wat met het engagement?

Bronnen

  • Elchardus, M. E.a. (2008). Vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Een onderzoek naar de  relevantie en haalbaarheid  (OBPWO 06.01). Brussel: VUB, Onderzoeksgroep TOR.
  • ICCS 2016: Rapport Vlaanderen. Een onderzoek naar burgerschapseducatie in Vlaanderen. Leuven: Centrum voor Politicologie. Downloadbaar: iccs-vlaanderen.be
  • Schultz, W. E.a. (2017). Becoming citizens in a changing world. Civicand Citizenship Education Study 2016. Amsterdam: IEA.
  • Vlaamse Overheid (2010). VOET@2010. Nieuwe vakoverschrijdende endtermen voor het secundair onderwijs. Brussel: Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwjs en Vorming.

Het Rekenhof over gelijke onderwijskansen in het basisonderwijs

In een verslag aan het  Vlaams Parlement  behandelde het Rekenhof de situatie van het  gelijke onderwijskansenbeleid in het basisonderwijs. Het Rekenhof constateerde in een onderzoek  bij het basisonderwijs dat de ongelijkheid  in kansen de laatste vijf jaar niet verminderd en wellicht zelfs vergroot is. Dat doet vragen stellen naar  het rendement van de grote bedragen, die toch wel aan  het gelijkekansenbeleid werden en  worden besteed.

Waar gaat het over

Bij een steekproef van scholen ging het onderzoek na welke factoren positief werden bevonden bij het verkleinen van de kloof tussen kansarme en andere jongeren. Het Rekenhof  stelt wel dat het om een erg complexe problematiek gaat waarbij allerlei factoren en variabelen moeten in rekening worden gebracht. Positief interveniërende factoren zijn bijvoorbeeld de ervaring van de directie en het zorgteam, die al lang meespelen in  het onderwijsvoorrangsbeleid. Het Rekenhof  vindt vooral  dat de factoren ouderbetrokkenheid, het draagvlak binnen de school en het gebruik van een leerlingvolgsysteem in het beleid  centraal moeten worden gesteld.

Het Rekenhof beveelt de volgende maatregelen aan voor een verbeterd Gelijke Onderwijskansen Beleid (GOK-beleid):

-het meetbaar maken van de evolutie van leerlingen via een tijdpad;

-leerlingvolgsystemen en indicatoren met een na te streven termijn;

-het draagvlak voor een  GOK-beleid in een school  laten expliciteren in een duidelijke intentieverklaring, rekening houdend met de lokale context;

-samenwerken met instanties binnen de lokale gemeenschap en speciaal gericht op grotere ouderbetrokkenheid;

-de kwaliteit bewaken van de leerpakketten en de  gebruikte leerlingvolgsystemen;

-flankerend beleid voeren om andere succesfactoren voor een GOK-beleid meer  aan bod te laten komen (stabiel beleid, curriculum,  leerlingenverloop, ervaring zorgteams en directie…)

SIGNAAL

Ook al stelt het Rekenhof dat zeker nog meer onderzoek  nodig is, de grote lijnen van  het rapport kunnen niet worden ontkend. Nochtans heeft de Vlaamse Regering sinds 1991 ontzettend veel midelen besteed aan, in een eerste fase,  het onderwijsvoorrangsbeleid voor allochtone jongeren. Vanaf het GOK-decreet in 2002  werden de inspanningen verbreed naar  kansarme jongeren in de bredere betekenis van het woord, met de daaraan verbonden indicatoren van kansarmoede. Allerlei  initiatieven werden in de loop van de jaren genomen, maar het Rekenhof twijfelt aan de stabiliteit van het beleid terzake. De aanbevelingen van het Rekenhof zijn  zeker ernstig te nemen. Rekening houdend met  de  specifieke indicator die de PISA-toetsen  voor kansarmoede[1] gebruiken, blijkt  ons land in de situatie van de drie getoetste domeinen (wiskunde, wetenschappen, leesvaardigheid) bij vijftienjarigen een erg grote kloof te tonen tussen kansarme en kansrijke jongeren. Er is dus wel iets aan de hand. Ook al kan niet zomaar de schuld alleen op het onderwijs worden geschoven. De mogelijkheden van de school om de kloof tussen sterke en zwakke milieus te dempen, blijven beperkt. De samenleving  op zich is de eerste verantwoordelijke. Pas in tweede instantie is de bijdrage van het onderwijs renderend.

To do

In haar antwoord stelt de minister  onder meer dat zij veel heil verwacht van een verhoging van het beleidsvoerend vermogen van scholen om het gevraagde draagvlak voor het GOK-beleid in de scholen te verhogen. Het middel daartoe is het nieuwe  kader voor  onderwijskwaliteit (OK). Dat OK is verworven via een ruime consensus onder de diverse onderwijsparticipanten en het heeft dus een draagvlak met dito stabiliserende invloed. In het OK staat de ontwikkeling van het leren van de leerling centraal, inbegrepen de vorderingen van alle leerlingen.  De verwachtingen daarromtrent zijn vrij concreet omschreven. Dat is op zich zelf een mooi uitgangspunt om nu de vertaling te maken via het plaatselijk beleid van de scholen.

Onder de rubriek ‘Ontwikkeling stimuleren’ vind je in het referentiekader  Onderwijskwaliteit (OK) de volgende verwachtingen, geformuleerd als ‘Begeleiding’:

“B3. Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen.

B4. Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere relevante partners.”

Een nieuw elan

Op basis van deze , toch wel duidelijke verwachtingen, kan  worden gewerkt aan de aanbevelingen van het Rekenhof: een stabiel beleid, goede opvolging van de evolutie van de leerlingen, contacten met de ouders en de plaatselijke samenleving.  Een masterplan is mogelijk door een bundeling van krachten tussen  samenlevingsopbouw, schoolbesturen,  begeleiding/nascholing, inspectie, lerarenopleidingen en wetenschappelijk onderzoek. De verwachtingen zijn  nu duidelijk en geldend voor alle scholen. Dat is een geschikt lanceerplatform dat dan wel in iedere school moet worden omgezet in een draagvlak met bijpassende initiatieven.

Bronnen

  • Het referentiekader voor onderwijskwaliteit: kwaliteitsverwachtingen en kwaliteitsbeelden.  mijnschoolisok.be
  • Rekenhof, Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs. Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement. Brussel, september 2017, 69 blz. Downloaden via website Rekenhof : www. rekenhof.be

[1] De ESCS –index is de (Engelse) afkorting van de economische, sociale en culturele status van de  gezinnen. Het gaat om een weging van het opleidingsniveau van de ouders, het beroep van de ouders en een korf van elementen van materiële en culturele welvaart.

Waarom geen ‘professionele master’ basisonderwijs?

Twee types bachelor – één type master

Sinds de ondertekening van de Bolognaverklaring  in 1999 hebben meer dan veertig onderwijssystemen binnen de  Europese Hoger Onderwijsruimte hun hoger onderwijs hervormd in de richting van meer transparantie. De conferentie van Bergen (Noorwegen) in 2005 gaf de start voor een overkoepelend raamwerk van kwalificaties in het hoger onderwijs. De 45 deelnemende onderwijssystemen beslisten  om een gemeenschappelijk raamwerk voor het hoger onderwijs uit te werken  in drie cycli: bachelor, master en doctor. Voor die drie niveaus zouden er generieke descriptoren worden uitgewerkt, die later zullen bekend staan onder de benaming van de Dublin descriptoren. Tegelijkertijd werd gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken voor een soort ‘intermediate’ kwalificatie of ‘subdegree’. Die  werd later uitgewerkt en is bij ons  gekend onder de benaming HBO 5 (gegradueerde). In Nederland  spreekt men (bij gebrek aan een Nederlands woord) van een  ‘associate degree’ . Bij de conferentie van Londen in 2007 was die klus geklaard en werd er in de diverse landen werk gemaakt van  een wettelijke verankering.

Daarbij valt een eigenaardig verschil op. Er is  overal een academische bachelor naast een professionele  bachelor, maar in een aantal landen laat men het verschil vallen bij de master. Daar zie je landen met zowel een professionele  als een academische master, naast landen met uitsluitend een  academische master. Zo kennen Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld een professionele naast een academische master. In Vlaanderen bestaat die professionele master niet. Dat is merkwaardig.

Waarom twee types master?

De keuze voor uitsluitend een academische master geeft in feite blijk van een soort onderwaardering voor een loopbaan tot master via een praktijkgerichte weg. Het verschil tussen de twee types  kan als volgt duidelijker worden.

Bij een academische master primeert de theorie  en daaraan wordt dan een vorm van praktijk toegevoegd. Bij de  professionele master vertrek je van een rijke praktijkervaring, die dan verbreed en verdiept wordt met theorie en cursussen die uitbesteed worden aan universiteiten, hogescholen of speciaal daartoe opgerichte consortia of instituten. Daarbij staat de gedachte voorop, dat echte vernieuwing slechts mogelijk is, wanneer ze aanleunt bij een sterke praktijkervaring. Op die manier wordt de  toch wel bestaande kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de toepassing in de praktijk, voor een groot deel ondervangen. Het is ook zo dat dit praktijkgerichte type docenten  nogal eens ontbreekt in de bestaande lerarenopleidingen.

Het invoeren van een profesionele master  is nu ook actueel door de discussies die aan gang zijn over een ’universitaire opleiding’ voor onderwijzers.

Een professionele master basisonderwijs

Onlangs kwam minister Crevits naar buiten met plannen voor de nieuwe lerarenopleiding. Daarin werd ook  verwezen naar een nieuwe universitaire opleiding  voor het lager onderwijs. De onmiddellijke reacties van de hogescholen en universiteiten waren negatief. De minister geeft nu de opdracht aan de Vlaamse Onderwijsraad om een voorstel uit te werken voor een  master basisonderwijs. Dat is het uigelezen moment om  de professionele master op te nemen in de kwalificatiestructuur. Daarmee is meteen ook de gelijkwaardigheid tussen de invalshoek van de  praktijk en de invalshoek van de theorie bevestigd.  Goede  leraren basisonderwijs moeten tijdens hun loopbaan en  via een flexibel systeem van het verwerven van verbrede en verdiepte pedagogische en didactische kennis, kunnen doorstromen tot  een professionele master. De ervaringen die er nu al sinds meer dan een halve eeuw bestaan met de  Hogere Instituten van Opvoedkunde, kunnen daarbij houvast bieden.

En uiteraard is dezelfde piste denkbaar voor andere domeinen van professionele bachelors als bijvoorbeeld verpleegkunde, sociale opleidingen en dergelijke. De professionele masters, die doorstromen vanuit de praktijk via  loopbaanleren, maken ook een verlenging van de bacheloropleidingen  tot vier jaar overbodig. Drie jaar moet volstaan om  initieel aan een professionele loopbaan te beginnen.  De weg staat dan open voor levenslang leren tijdens de loopbaan.

IMPULSiefje

Hieronder de korte inhoud van de artikels die eind september 2017 in Impuls 48 nummer 1 verschijnen

Curriculumontwikkeling in het volwassenenonderwijs, Monique De Ridder

Het zijn boeiende tijden in het volwassenenonderwijs, want zij hebben actueel te maken met een ‘inter-netten’samenwerking en met een toenemende impact van de overheid  en de beroepssectoren. Ze zijn ook niet alleen als aanbieders van levenslang en levensbreed leren.  Er zijn nog andere spelers op de markt. Wat ons o.a. interesseert is in wat het volwassenenonderwijs van het leerplichtonderwijs verschilt, hoe die curricula tot stand komen, hoe de leerplannen ontwikkeld en geïmplementeerd worden en wat de knelpunten zijn.

Beschouwingen bij een opinie, Elie Michiels

Redactielid Elie Michiels reageert met enkele beschouwingen en aanbevelingen op de opinie die WIVO in Impuls 47/4 van april-juni 2017 over de modernisering van het secundair onderwijs formuleerde. We willen met deze nieuwe rubriek  een forum bieden om met medelezers in gesprek te gaan.

Onderzoekcompetenties: een taaie brok voor leerlingen in het secundair onderwijs, Jan Sermeus, Eli Janssen, Ellen Claes, Fien Depaepe en Jan Elen

Eens burgers zullen leerlingen uit het secundair onderwijs uitgedaagd worden om voorstellen te doen, oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen. De decreetgever weerhield deze competentie als eindterm. Maar zijn onze leerlingen wel onderzoekscompetent? Dat vraagt om onderzoek. Dat deden de auteurs van dit artikel en ze ontwikkelden een instrument om die onderzoekscompetenties binnen het vak humane wetenschappen te meten. 466 leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs namen deel aan de studie en vulden het instrument in. In het artikel leest u de bevindingen over de kwaliteit van het instrument en een stand van zaken over onderzoekcompetenties van de leerlingen uit deze steekproef.

Profiel van ICT-coördinatoren: het verhaal van hiaten, Katja Claes. In de lerarenopleiding UCLL zijn ze op zoek naar een verhoging van de tewerkstellingskansen van de professionele bachelors secundair onderwijs informatica. Een profiel voor een ICT-coördinator is er vanuit het departement Onderwijs nooit opgesteld en ook de nodige ondersteuning voor hen ontbreekt. Gevolg van dit alles is dat ze een heel diverse invulling aan deze functie over de scholen heen geven. De auteur wilde een en ander uitklaren en zette een onderzoeksproject op. Na een literatuurstudie vertrok ze van een vragenlijst die door 51% van 102 ICT-coördinatoren in het Limburgs Katholieke net werd beantwoord. De analyse van de antwoorden en de besluiten kunnen als toetssteen voor de praktijk in de andere Vlaamse regio’s dienen.

Co-teaching als opstap naar de school als lerende organisatie, Yves Larock, Jan Royackers en Joris Van Waes

De auteurs in dit artikel stappen af van het paradigma dat de leerlingen altijd centraal (moeten) staan. Zij verplaatsen de centrale  focus  op de leerlingen naar de focus op leren – naar de school als lerende organisatie. Co-teaching kan je als een mini-vorm ervan beschouwen. Daarnaast gaan ze ook in op het belang van co-teaching en onderbouwen dat met onderzoek en eigen bevragingen in intervisies.  Ze doen ook voorstellen om co-teaching op school gefaseerd te introduceren en hebben oog voor de randvoorwaarden. Bij verandering blijft de vraag hoe je zo efficiënt mogelijk tot co-teaching komt en hoe je de nieuwe praktijk verankert. Ook daarvoor doen ze voorstellen.

Hoe kunnen we de beleving van het bisjaar in het eerste jaar secundair onderwijs positief beïnvloeden? Sofie Bruneel en Machteld Vandecandelaere

De flexibilisering van het secundair onderwijs vraagt naar een doorbreking van het jaarklassensysteem.  Landen die op die manier hun onderwijs inrichten, zitten vaak met een groot aantal zittenblijvers. Leerlingen die in het eerste jaar secundair onderwijs ernstige leertekorten vertonen en een C-attest krijgen,  moeten in eender welke onderwijsvorm blijven zitten. Hoe beleven de leerlingen dat bisjaar? En hoe kunnen we als school die beleving positief beïnvloeden? Onder leiding van Machteld Vandecandelaere onderzocht Sofie Bruneel verbanden tussen specifieke leerlingenkenmerken en de beleving van het bisjaar.

‘Voor u gelezen’

Redactielid Bieke De Fraine las  Zicht op leerwinst. Scenario’s voor gestandaardiseerde toetsen van Maarten Penninckx, Jan Vanhoof, Peter Van Petegem e.a dat een nuancering aanbrengt in de discussie over centrale examens en dat de karikatuur van de centrale toetsing doorbreekt.

Prof. Em. Roland Vandenberghe verdiepte zich in het essay Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken. Betekenis van recent ‘geest-breinonderzoek’ van Dolf van den Berg en vond er een aantal interessante uitgangspunten over de ontwikkeling van ons brein in relatie tot onze persoonlijke vrijheid.

Leestips

Om af te ronden volgen drie leestips vanuit de redactie: Survivalkit voor de schoolleider, Anne-Marie Vandoninck door Jan Bonne, Een vergadering voorzitten. De kunstgrepen, V. Mertens door Jan Cumps en Vijven en zessen van prof. Adriaan de Groot – een boekje dat geschiedenis maakte, Ferdinand Mertens door Roger Standaert